Този сайт използва бисквити - Повече Информация. Приемам
Активни Потребители: 8 Гости: 21
Активни регистрирани потребители
22:32:57 - Google [Bot] [30007]
Снимка
22:32:53 - Ahrefs [Bot] [9743]
Тема
14:20:50 - Semrush [Bot] [4658]
Тема
11:20:43 - Bing [Bot] [1559]
Тема
0:07:44 - Wishbone [1]
Разглежда промени
0:26:17 - Tbot [Bot] [7]
Потребителски профил
0:05:40 - Sand [1]
Тема
0:37:04 - Majestic-12 [Bot] [314]
Тема
Активни анонимни потребители
0:08:05 [0]
Статии
0:02:16 [0]
Начална страница
0:00:36 [0]
Статии
0:11:17 [0]
Тема
0:08:19 [0]
Видове
0:00:00 [0]
Тема
0:05:37 [1]
Форум
0:02:17 [0]
Downloading file
0:13:00 [0]
Тема
0:05:55 [0]
Статии
0:14:12 [0]
Потребителски профил
0:10:15 [0]
Начална страница
0:02:13 [2]
Тема
0:08:50 [0]
Мнения на потребител
0:10:16 [0]
Downloading file
0:07:01 [0]
Галерия
0:09:36 [0]
Тема
0:01:41 [0]
Тема
0:02:05 [0]
Потребителски профил
0:14:56 [0]
Тема
0:13:02 [0]
Начална страница
Също на тази страница
Анонимен
0 Секунди
Форуми Подводен риболов Техники и Тренировки
Интересно мнение за "Пакинга"
1
1
Здравейте колеги,
В Deeper Blue срещнах това мнение за пакинга и неблагоприятните последствия до които той може да доведе.
За мен това е нещо ново и реших да го споделя. Всъщност оказва се, че те не препоръчват пакинга за дълбочини по-малки от 60 - 70 м.
Тази дискусия за пакинга е част от по-голямо обсъждане на техниките за трениране на статична апнея. С учудване разбрах, че статична апнея не бива да се прави в седнало положение защото може да се стигне до загуба на съзнание.
Цялата дискусия заедно с мнението за пакинга можете да прегледате на този [link]
А самото мнение за пакинга го пействам тук:
(Някой с по-приличен английски от моя може да го преведе)

On incidents regarding lungpacking

Lungpacking, also known as carpa or buccal pumping, is a technique employed by freedivers to increase the pressure in their lungs above normal. This technique is believed to assist in achieving greater depths, distances and time. Recent events over the several last years have however indicated that this technique is not without risk.

Lungpacking is known to have caused various ailments, including, but not limited to, air in the arteries (air embolism), air between the lungs (pneumomediastinum), pneumothorax, and lungbleeding. All of these ailments can be potentially fatal when insufficiently recognized and treated. Factors influencing the risk of an incident have been known to be pressure increasing poses (stretching, yoga during lungpacking) and the combination of extreme lungpacking and certain disciplines (constant weight without fins, dynamic without fins). Bloodshift and / or a lungsqueeze might also affect the lung pressure after a deep dive when aided with lungpacking by further reducing the physical volume of the lungs.

To protect yourself from these incidents, it is therefore advised to:
a. Avoid dry lungpacking
b. Never increase lungpacking volumes significantly compared with previous volumes
c. Never combine lungpacking and pressure increasing postures (yoga or otherwise)
d. Be careful when considering lungpacking and diving (pool / depth) without fins.
e. Instructors, trainers and experienced freedivers should warn freedivers when they see potentially dangerous lungpacking behavior.
f. It is strongly recommended to report any negative experience with lungpacking, both in the past as in the present to the AIDA MSC to further improve safety and knowledge about this particular topic.

Best Regards,

Rik R?sken
Medical & Science Officer

Now here are the comments we would like to add :

We remind it is completely useless to pack for dives shallower than 60 or 70 meters. Before using this double-edged technique, prefer improving technique, relaxation, achieve sharp equalization technique. These will take you deeper or further way faster and safer.
Unlike statement A, we think it is being on the safe side to regularly practice dry packing to train body and technique if you know how to do it correctly, rather than just packing when needed once in a while. We recommend to do this 3 times a week when training regularly or competing, to increase the number of packs really gradually – 1 to 2 each two weeks, and to never pack beyond 60-70% of your maximum. All this is part of the AIDA 4* course.
Alveoli over stretched lose their elasticity and become porous, increasing risk or lung squeeze and air embolism.
Concerning c. in my opinion there is an easy way to significantly reduce the risk: rather than stretching once packed and thus suffer the risk to injure yourself with a bad movement or too much packing, inhale, take the posture, THEN only pack, increasing volumes gradually over sessions (if you’re not familiar with these stretching techniques, even stretch with just a simple 80-90% inhale and no packing at first). This way, it is easy to stop and immediately release pressure if any discomfort is felt, before any pain. Remember that unlike your muscles which feel pain and warn you when to stop, lungs have really few pain receptors.
Always exhale on the last part of your dive in depth freediving : a bit from 20m (Remember to warn your safety freediver, this can be confused with BO symptom), but specially on the last 10 meters. On the way up, air expands in your lungs faster than bloodshift reverses, so in a reduced available space, creating a dangerous high pressure.
2
Хм, това може да е към "Как стават белите", но понеже само по себе си е недоизучено, от друга страна има много информация, ще се обсъжда и ще научаваме все повече, предлагам да си стои в отделна тема.

Ето превод на текста:

По въпросите на Гълтане на Въздух (ГВ) (довкарване на въздух) в белите дробове:
ГВ в белите дробове е техника, използвана от гмуркачи за да увеличат налягането в дробовете си над нормалното. Смята се, че тази техника помага за достигане на по-големи дълбочини, разстояния и времена. Неотдавнашни събития през последните няколко години показаха, че тя крие рискове.
Известно е, че ГВ е довело до различни вреди и заболявания, включително, но не само до: въздух в артериите(въздушен емболизъм), въздух между дробовете (пневмомедиастинум), пневмоторакс и кръвоизлив в дробовете. Всички тези състояния могат да доведат до смърт, когато не са доразпознати и лекувани. Фактори, влияещи на риска от нещастен случай са били позите, водещи до увеличаване на налягането (разтягане, йога по време на ГВ) и сбора от значително ГВ и определени дисциплини (постоянна тежест без плавници, динамична апнея без плавници). Кръвният ток (преместване на кръвта) и/или белодробен оток могат също да повлияят на налягането в белите дробове след дълбоко гмуркане, когато са подпомогнати от ГВ, чрез допълнително намаляване на физическия обем на дробовете.
За да се защитите от тези случаи се препоръчва:
А. Избягвайте ГВ „на сухо”.
Б. Никога не увеличавайте ГВ значително в сравнение с предишни опити.
В. Никога не съчетавайте ГВ с пози, увеличаващи налягането (йога или по друг начин).
Г. Внимавайте когато обмисляте да извършите ГВ и гмуркане (в басейн или в дълбочина) без плавници.
Д. Инструктори, треньори и опитни гмуркачи да предупреждават гмуркачи, при които наблюдават потенциално опасно поведение за ГВ.
Е. Силно се препоръчва да се докладва всеки отрицателен опит, свързан с ГВ както в миналото, така и наскоро, на структурите на АИДА, с цел по-нататъшно повишаване безопасността и знанията по тази тема.
С най-добри пожелания: Рик Рьоскен, медицински служител.

А ето и комнентарите, които бихме искали да добавим:
Напомняме, че е напълно безсмислено да се ГВ за гмуркания по-плитки от 60-70м. Преди използване на тази техника с две остриета, предпочетете подобряване на личната ви техника, отпускане, постигнете отлична техника на изравняване. Тези неща ще ви позволят да гмурнете по-дълбоко или по-далеч – по-бързо и по-безопасно. Обратното на препоръка А. по-горе, ние смятаме, че е по-безопасно редовно да се практикува сухо ГВ – за да се тренира тялото и техниката, ако знаете как точно и правилно да го правите, отколкото само да ГВ от време на време при необходимост. Препоръчваме да се прави 3 пъти на седмица при редовни гмуркания или състезания, да се увеличава броя на „глътките” наистина постепенно – по 1-2 на всеки 2 седмици и никога да не добавяте повече от 60-70% от вашия максмум. Всичко това е част от курса на АИДА 4*. Преразтегнати алвеоли губят своята разтегливост и стават порести, увеличавайки риска от белодробно възпаление и въздушна емболия.
Относно препоръка В. По мое мнение лесно е значително да се намали риска: вместо да се разтягате след като вече сте вкарали допълнително въздух (ГВ) и така се излагате на риск от нараняване при някое грешно движение или твърде много ГВ, вдишайте, заемете позата, СЛЕД ТОВА само ГВ, увеличавайки обемите постепенно ат тренировка на тренировка (ако не сте запознати с тези техники на разтягане, дори се разтягайте само с вдишани 80-90% и без никакво ГВ в началото). По този начин е лесно да спрете и незабавно да изпуснете налягането при почувстване на каквото и да е неудобство, преди каквато и да е болка. Помнете, че за разлика от вашите мускули, които усещат болка и ви предупреждават кога да спрете, белите дробове имат твърде малко рецептори за болка. При дълбоки гмуркания винаги издишвайте: малко на 20 м (не забравяйте да предупредите осигуряващия гмуркач, да не го обърка с припадане), но специално през последните 10 м. По пътя нагоре въздухът се разширява по-бързо отколкото кръвта се връща към периферията, т.е. той се разширява в намален разполагаем обем, създавайки опасно високо налягане.

За поясняване искам да добавя: алвеолите ни, най-малките мехурчета, където се извършва очистване и окисляване на кръвта, са много тънки и издържат свръх/под налягане, не повече от 0,2 - 0,22 кг/см2.

Ето и още по темата:
[link]

[link]
1
Нови Продукти
TUSA Freedom One mask

Цена: 0.00 Лв.
Spearfishing